Visionsaftale - Bevæg dig for livet

Her finder du visionsaftalen, som Herning Kommune har indgået i samarbejde med DIF og DGI.

Ressourcer/Økonomi

De ambitiøse målsætninger kan kun realiseres via en ekstraordinær økonomisk fokusering og koordinering i aftaleperioden. Alle indsatser finansieres inden for den kommunale økonomi. Der vil dog være mulighed for flere steder at forsøge at tiltrække fondsmidler, lige som der arbejdes på en samarbejdsaftale med DGI Midtjyl-land om adgang til deres ydelser.

Til at drive Bevæg dig for livet ansættes en fælles projektleder. Projektlederen har ansættelse i Herning Kom-mune, og udgiften til ansættelsen deles mellem Herning Kommune og DGI Midtjylland.

Herning Kommune har afsat 500.000 kr. til Bevæg dig for livet i 2019 og i hvert af overslagsårene i aftaleperio-den, hvoraf den ene halvdel bruges til ansættelsen af den fælles projektleder. Derudover forventes relevante medarbejdere fra alle kommunens afdelinger at deltage aktivt i opfyldelsen af de overordnede målsætninger. Det er ambitionen med visionsarbejdet, at ressourcerne tænkes sammen i indsatser, der går på tværs af de enkelte udvalgsområder.

Den anden halvdel af Herning Kommunes bevilgede midler bruger til at understøtte konkrete aktiviteter i Bevæg dig for livet, ligesom initiativer i tiltaget indgår i de politiske udvalgs prioriteringer.

For at sikre fleksibilitet og smidighed i projektet udarbejdes konkrete retningslinjer for projektlederens mulighed for at iværksætte tiltag af mindre økonomisk omfang.

Herudover bidrager DIF/DGI med:

  1.  Medarbejderressourcer til løbende rådgivning vedrørende de besluttede indsatsområder
  2.  Bevæg dig for livet-visionsidrætter.
  3.  DIF- og DGI-koncepter og produkter.
  4.  Årlig benchmarking.

Ad. 1: DIF og DGI har en række medarbejdere ansat, som har viden og erfaring med at få flere borgere til at være idrætsligt aktive. DIF og DGI stiller denne ressource til rådighed for Herning Kommune ved at kunne del-tage i møder, workshops mv. vedrørende de besluttede indsatser.

Ad. 2: Bevæg dig for livet består af en række aftaler inden for 12 specifikke idrætter samt 4 tværgående aftaler. I hver af disse aftaler er der fokuseret på indsatser, som kan bidrage til målopfyldelsen for den fælles vision. De beskrevne indsatser i aftalerne er helt eller delvist finansieret af de Bevæg dig for livet-midler, som organisatio-nerne modtager fra de to involverede fonde (TrygFonden og Nordea-Fonden) og DIF/DGI.

Ad 3: Udover de fælles DIF/DGI-indsatser under Bevæg dig for livet har såvel DGI som DIF og DIF's special-forbund en række indsatser, som er relevante for arbejdet. Disse er helt eller delvist finansierede af DIF/DGI eller eksterne parter - f.eks. fonde.

Ad. 4: DIF/DGI forestår og finansierer en årlig benchmarking i kommunen. Undersøgelsen spørger ind til som minimum 4000 lokale borgeres fysiske aktivitet. Herning Kommune vil have mulighed for at bidrage med speci-fikke spørgsmål i undersøgelsen.

Såvel en stor del af Bevæg dig for livet-indsatserne (ad 2) som de øvrige indsatser fra DIF og DGI (ad 3) vil kunne bidrage til de i aftalen beskrevne indsatsområder. I nogle tilfælde vil der være tale om fuldt finansierede ydelser, i andre tilfælde kræves medfinansiering.

Derudover vil DIF og DGI i samarbejde med Herning Kommune og de øvrige visionskommuner bistå i forhold til at tilvejebringe ekstern finansiering fra f.eks. fonde til de besluttede indsatser.