Visionsaftale - Bevæg dig for livet

Her finder du visionsaftalen, som Herning Kommune har indgået i samarbejde med DIF og DGI.

Fra visionsaftale til virkelighed

Visionsaftalen for Bevæg dig for livet i Herning Kommune tager sit afsæt i tværgående temaer, vi har observeret på tværs af data om borgerne i kommunen. Temaerne har til formål at vise, hvor der kan gøres nogle meningsfulde indsatser, når vi vil gøre en forskel med Bevæg dig for livet. Vi forsøger med temaerne at skabe en fælles indgang til de udfordringer, vi kender til i dag. Temaerne er således retningsgivende, og under hver enkelt tema har arbejdsgruppen forsøgt at anvise eksempler på indsatser, der i særlig grad vil medvirke til at løse udfordringer med inaktivitet og dermed hjælpe aftalens målsætning på rette vej.

Eksemplerne i visionsaftalen er netop eksempler - og ikke ment som en tjekliste for de indsatser, der skal sættes i gang. Det er først, når vi møder virkeligheden for alvor, at vi kan skabe de projekter, der skaber den nødvendige forskel. Derfor er visionsaftalen også skrevet som netop en retningssættende og meget overordnet aftale, som skal følges op af konkrete handlinger, der i form af en handlingsplan vil beskrive og uddybe relevante målgrupper, arenaer, indsatser og rammesættende strukturer.

Parternes fælles tilgang til visionsaftalen er, at den er et arbejdsværktøj til at bygge bro mellem kommunale aktører, civilsamfundets aktører, organisationer, borgere osv. med henblik på at gøre flere aktive. Aftalen udtrykker en fælles intention om at invitere foreninger, fritidsaktiviteter, institutioner, arbejdspladser, boligområder, lokalsamfund, fællesskaber, borgerforeninger, interesseorganisationer m.fl. ind til dialog om etablering af partnerskaber, der ved hjælp af samarbejde omkring fysisk aktivitet og bevægelse skal gøre en forskel for den enkelte borgers sundhed og livskvalitet.

Visionsaftalen skal give parterne mod til at sætte barren højt, tænke innovativt og sammen give bevægelsesdagsordenen momentum og høj prioritet. Med aftalen sigter vi i fællesskab på at forme de politiske og strukturelle rammebetingelser, så de arbejder mest muligt med visionen om at gøre Herning Kommunes borgere sundere, gladere samt mere fysisk aktive.

Målsætninger

Gennem en række fælles indsatser vil Herning Kommune, DIF og DGI i løbet af en fem-årig periode arbejde for at gøre flere borgere idrætsaktive i foreninger, selvorganiserede fællesskaber og individuelt.

Visionsaftalen i Herning Kommune løber fra 1.1. 2020 til 31.12 2025.

Pejlemærket for målsætningerne i den 5-årige visionsperiode udspringer af Region Midtjyllands undersøgelse "Hvordan har du det? 2017". Undersøgelsen vurderes som særligt brugbar, idet den gentages hvert 4. år og dermed kan bruges til at vurdere effekten og indsatserne i visionsarbejdet. I tillæg hertil udarbejdes der en årlig benchmark-analyse, som løbende måler på idrætsdeltagelsen i Herning Kommune, og som giver værdifulde pejlinger af, hvordan visionsarbejdet skrider frem.

Med denne visionsaftale indgår Herning Kommune, DIF og DGI et forpligtende samarbejde om, at endnu flere borgere i Herning Kommune bliver fysisk aktive. Bevæg dig for livet-visionen går også under navnet 25-50-75, som betyder, at i 2025 skal 50% af danskerne være idrætsaktive i foreninger, og at 75% af befolkningen skal være idrætsaktive. Med afsæt i Bevæg dig for livet-visionen betyder det konkret i Herning Kommune, at

  • Antallet af borgere i Herning Kommune, der lever op til WHO's anbefaling om fysisk aktivitet, skal stige fra 69% til 75% i 2025. Dette vil betyde, at ca. 5.300 flere borgere skal aktiveres.
  • Ud af de ca. 5.300 nye motionsaktive borgere, er målet, at minimum 50 % af disse inkluderes i foreningsregi.

I forhold til måltallene vil Sundhedsundersøgelsen "Hvordan har du det? 2025" udgøre evalueringsgrundlaget for visionsaftalens effekt. I forhold til idrætsforeningerne vil de årlige opgørelser fra CFR være de centrale data for at følge medlemsudviklingen. Endvidere vil der som en del af visionssamarbejdet blive udarbejdet en årlig benchmark-undersøgelse af idrætsdeltagelsen i Herning Kommune, som ligeledes giver pejlinger af, hvor stor en andel af borgerne, der er idrætsaktive.

Samarbejde på politisk-, organisatorisk- og borgerniveau

Hvis vi i fællesskab skal lykkes med at gøre flere borgere aktive, skal der sættes ind på flere niveauer for at opnå størst mulig synergieffekt i virkeligheden.

Optimering af rammebetingelser

For at borgerne bliver mere fysisk aktive, skal det aktive valg også være det nemmeste valg. I den henseende skal rammerne for Bevæg dig for livet være optimale. Det betyder, at Bevæg dig for livet og bevægelsesdagsordenen skal være kendt og gennemsyre politikker, visioner og strategier, så vejen til at gå fra inaktiv til aktiv er banet fra politisk hold.

Med baggrund i kommunens vision, politikker og strategier er det vigtigt, at der er fokus på nedenstående centrale strukturelle forhold:

  • At udvikle en klar strategisk tilgang til udvikling af rum og rammer for idræt og bevægelse.
  • At skabe de nødvendige strukturer, der sikre en optimal brobygning mellem de kommunale sundheds- og beskæftigelsestiltag og civilsamfundet.
  • At fortsætte udviklingen af struktur og strategi, der skaber et udbytterigt samarbejde mellem skole- og daginstitutionsområdet og foreningslivet i forhold til børn og unges lige adgang til idræt og bevægelse.
  • At have et klart strategisk fokus på, hvordan idræt, bevægelse og foreningsliv skal spille sammen med de sociale helhedsplaner i forhold til udvikling af boligområderne i kommunen.
  • At sikre, at intentionerne i aftalen er tydelige i forhold til kommuneplan, byplanlægning og udvikling af større anlægsinitiativer således, at idræt og bevægelse tænkes ind, når der udvikles og bygges nyt.

Kendskab på organisatorisk niveau skal give mange bidrag til indsatserne

At gøre flere end 5.000 borgere fysisk aktive på blot 5 år er en yderst ambitiøs målsætning, der kræver medspil og en indsats fra mange. Derfor er det væsentligt, at visionsaftalen er kendt og anerkendt i Herning Kommunes forvaltninger, i DGI og DIF og blandt de ansatte i de tre organisationer. Jo flere, der kender til visionsaftalen og de muligheder, der ligger heri, des bedre betingelser er der for at etablere samarbejder og opnå synergier, der bringer organisationerne tættere på det fælles mål.

Borgerne og fællesskaberne er aktive medspillere

Den enkelte borger og det enkelte fællesskab spiller en helt afgørende rolle for, at visionen bringes til live. Hvad enten, det er fællesskabet, der åbner sig mod lokalområdet og inviterer nye ind, om det er den frivillige, der tager ansvar for at skabe aktiviteter i lokalsamfundet, eller det er den inaktive, der ønsker at opnå en mere aktiv livsstil, så er alle tre eksempler på den bevægelse, der med samarbejdet skal rulle igennem Herning Kommune de næste 5 år.

Årlige handleplaner

For at nå omkring alle temaerne i visionsaftalen og skabe positive forandringer i hver enkelt indsats, kræver det, at nogle af indsatserne i perioder får et stort fokus, mens de i andre perioder får ro til at modnes. Derfor vil der i aftaleperioden blive udarbejdet årlige eller halvårlige handleplaner, der sætter retning og handling på visionen, således at der arbejdes smartest muligt. Handleplanerne udarbejdes af den fælles projektleder med input fra projektgruppen og den administrative styregruppe og behandles i den politiske følgegruppe for at sikre bred forankring, ejerskab og koordinering mellem aftalens parter. Første handleplan forventes færdig fra 1. februar 2020.

For at følge op de opsatte målsætninger og indsatser er det centralt, at handleplanerne er udarbejdet så det løbende er muligt at vurdere, om indsatserne har den ønskede effekt. Et centralt redskab er den årlige benchmark-undersøgelse, som foretages i alle visionskommuner.