Visionsaftale - Bevæg dig for livet

Her finder du visionsaftalen, som Herning Kommune har indgået i samarbejde med DIF og DGI.

Baggrund

Bevæg dig for livet er DIF og DGl's fælles vision om, at Danmark skal være verdens mest fysisk aktive nation. Herning Kommune har valgt at tage aktivt del i denne vision og indgå i et ambitiøst samarbejde med Bevæg dig for livet, der skal sikre, at flere borgere i kommunen finder vej til en aktiv livsstil. Det vil vi, fordi vi ved, at øget fysisk aktivitet, motion og idræt i fællesskaber og foreninger skaber glæde og værdi i sig selv. Og vi vil det, fordi vi ved, at det samlet set bidrager til at forbedre livskvaliteten, trivslen, sociale relationer samt den fysiske og mentale sundhed for det enkelte menneske.

Vi skal blive sundere igen

Det er særligt vigtigt for Herning Kommune, DIF og DGI at tage fat på visionen, fordi danskernes sundhedstil­stand generelt bliver dårligere i disse år. Det slår undersøgelsen Hvordan har du det? 2017 Sundhedsprofil for regioner og kommuner fast med konkrete tal på udviklingen af sundhedstilstanden hos danskerne generelt og borgerne i Herning Kommune specifikt. Tallene er nedadgående på landsplan og i Herning Kommune. Det vil vi ændre på.

Sorgerne i Herning Kommune er mindre fysisk og psykisk sunde og dyrker mindre motion ifølge undersøgelsen i 2017 end ved sidste undersøgelse i 2012. Tendensen er generel for alle borgere, men den rummer også en tydelig social slagside og slår generelt mere markant igennem i særlige områder af kommunen samt for menne­sker med kort uddannelse og lav indkomst.

Vi tror på, at Herning Kommune med dens mange stærke foreninger og foreningsaktive borgere kan være med til at vise vej til et endnu højere aktivitetsniveau i kommunen.

Den dårligere sundhedstilstand kan have mange personlige konsekvenser for den enkelte, både i forhold til et dårligere helbred og en række følgesygdomme, men undersøgelsen viser også, at det har konsekvenser i for­hold til indlæring i skolen og til at indgå i sociale fællesskaber, både for børn og voksne.

Vi skal sætte ind over for ulighed i sundhed

Udover at sundhedstilstanden generelt set er blevet forringet, understreger rapporten, at vores sundhed har en social og økonomisk slagside. Social ulighed i sundhed er et velkendt problem, som vi med visionsaftalen vil tage hånd om. Vi skal forstærke vores fokus på at få alle med. Vi skal være mere målrettede mod de inaktive borgere.

Vi skal videreudvikle eksisterende bevægelsesindsatser og skabe nye bevægelsestilbud, så de mat­cher de inaktives niveau og behov. Endelig skal vi gøre det let at være fysisk aktiv, så vi også får bevægelse og motion ind i mange forskellige typer af fællesskaber og bringer aktiviteten ud til de borgere, der har særligt svært ved selv at opsøge bevægelse og aktive fællesskaber: Både den brede gruppe af almene borger, der har vanskeligt ved at finde tid og overskud til fysisk bevægelse, men også udsatte borgere, for hvem det kræver en særlig indsats at blive aktiv.

Udover den generelle sundhedstilstand ser vi også flere, der føler sig ensomme . Forklaringen herpå kan være mange, bl.a. manglende tilknytning til sociale fællesskaber. En del af løsningen kan derfor være at styrke og udvide mulighederne for deltagelse i aktiviteter i fx foreningsliv og andre sociale fællesskaber. 

Udgangspunktet for forandring er godt

Foreningslivet i Herning står rigtig stærkt, og det betyder, at forudsætninger for at lykkes er gode. Der er flere end 53.000 medlemmer i godkendte foreninger i Herning Kommune, og 39.551 unikke medlemmer i 232 idrætsforeninger. Dette svarer til en vækst i medlemstal på 1.150 fra 2017 til 2018.

Herning er kendt for at turde, ville og gøre noget - og gøre det sammen. Strukturen, viljen og kulturen omkring foreninger og civilsamfundet er rigtig stærk, og derfor er der et stort potentiale i at arbejde med Bevæg dig for livet i Herning Kommune. Partnerskabet i Bevæg dig for livet bliver derfor i høj grad et samarbejde mellem kommune og civilsamfund for at få flere borgere i bevægelse.

Med visionsaftalen har Herning Kommune, DGI og DIF en fælles vision om at skabe en positiv bevægelse mod at få flere borgere gjort fysisk aktive og deltage i et forpligtende fællesskab, og det fornemmeste mål er, at være med til at give dem en forbedret livskvalitet. Og det vil vi med en bevidsthed om, at det ikke kan gøres alene af den enkelte borger eller familie, men i et samarbejde mellem dem selv, kommunen, foreningslivet og civilsamfundet i øvrigt: Det kræver en helhedstænkning, som inddrager lokale, kommunale og nationale indsatser på en lang række forskellige parametre.

En agenda, der spiller sammen med Verdensmålene

Visionen i Bevæg dig for livet bliver også del af en global og national dagsorden, der rækker ud over Herning Kommunens egne ambitioner om sundhedstilstanden blandt kommunens borgere. Ved at gøre en aktiv indsats for at fremme sundhed og trivsel blandt borgerne gennem involverende partnerskaber og med øje for social bæredygtighed, bliver Bevæg dig for livet også en vigtig hjørnesten i at understøtte FN's 17 Verdensmål.

Og Verdensmålene bliver omvendt pejlemærker for, hvordan vi kan gribe arbejdet i Bevæg dig for livet an ved at etablere meningsfulde partnerskaber, bæredygtig borgerinddragelse og have fokus på social bæredygtighed gennem lige adgang i sundhed.